“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.augusts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.augusts

Grēku piedošanā sirdij ir jāpārvar grēka un mūžīgās nāves šausmas, kā Pāvils liecina: “Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (1. Kor. 15:56) Tas ir, grēks izbiedē sirdsapziņu; tas notiek ar bauslības palīdzību, kas rāda Dieva dusmas pret grēku, – taču mēs gūstam uzvaru caur Kristu. Kādā veidā? Ar ticību, kad mēs rodam mierinājumu, uzticēdamies apsolītajai žēlastībai Kristū. (Skat. AP IV (II), 79.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 23.augusts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 23.augusts

Pie Dieva nevar nonākt un Viņu nevar satvert nekā citādi kā tikai – caur Dieva vārdu. Tādējādi attaisnošana notiek caur Vārdu, tieši tā kā Pāvils saka: “Evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic.” (Rom. 1:16) Tāpat: “Ticība nāk no sludināšanas.” (Rom. 10:17) (Skat. AP IV (II), 67.)

Lūkas evaņģēlijs 10:23-27 23

Lūkas evaņģēlijs 10:23-27 23

Un, pie mācekļiem sevišķi griezdamies, Viņš sacīja: “Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. 24 Jo Es jums saku: daudz praviešu un ķēniņu ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši.” 25 Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un, Viņu kārdinādams, sacīja: “Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?” 26 Bet Viņš uz to sacīja: “Kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi?” 27 Un tas atbildēja un sacīja: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu.”

Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai – 18. augusts

Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai – 18. augusts

Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot uzņemsi mani godībā. (Ps. 73:24)
Ik reizi, kad jūtamies nomākti un tiekam kārdināti, mums vīrišķīgi jāstājas pretī mūsu miesai, kura pārbaudījumos kļūst nikna un nepacietīga, un jāsaka tā: es pats nevaru zināt, kādēļ Dievs šobrīd mani tā atstājis; bet nešaubos, ka mīļais, žēlīgais Tēvs pēc Sava labā, gudrā padoma darīs tā, ka galu galā man viss nāks par labu, lai gan mana grēcīgā miesa to nespēj saskatīt, nedz saprast – tā kurn un pretojas garam. Tomēr šis krusts man jānes ticībā un pacietībā. Es arī gribu to pacietīgi panest. Miesa gan ir pārāk vāja, tā nopūšas, raud un žēlojas, bet Dievs saka: tu neko nesaproti, tu esi ģeķis; Mans prāts un padoms ir tāds, ka no šā sava krusta tu iegūsi lielu labumu.
Foto:”Uzvara pār sātanu”, statuja Sv. Mihaela baznīcā Hamburgā, Vācijā
Vienprātības grāmata katrai dienai

Vienprātības grāmata katrai dienai

Nav grūti ievērot atšķirību starp šo ticību un bauslības taisnību. Ticība ir dievkalpojums, kas no Dieva saņem Viņa doto svētību. Taču bauslības taisnība ir dievkalpojums, kas piedāvā Dievam mūsu nopelnus. Dievs vēlas, lai Viņu pielūdz ticībā, proti, ka mēs no Viņa saņemam to, ko Viņš apsola un piedāvā. (Skat. AP IV (II), 49.)

Marka evaņģēlijs 7:31-37 31

Marka evaņģēlijs 7:31-37 31

Tad, no Tīras apvidus atkal aizgājis, viņš caur Sidonu nonāca pie Galilejas jūras Dekapoles apvidū. 32 Pie viņa atveda kādu kurlmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliek rokas. 33 Un viņš, aizvedis to no ļaužu pūļa savrup, lika pirkstus tā ausīs un spļāva, un aizskāra tā mēli. 34 Un, paskatījies uz debesīm, viņš ievaidējās un sacīja: “Efata!” – tas ir: atveries! 35 Un viņa ausis tūlīt atvērās un mēles saites atraisījās, un viņš sāka skaidri runāt. 36 Un viņš tiem piekodināja nevienam to nestāstīt; bet, jo vairāk viņš aizliedza, jo vairāk tie daudzināja. 37 Un ļaudis ļoti brīnījās un runāja:”Viņš visu labi izdara – kurlie spēj dzirdēt un mēmie runāt.”

Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze

Mēness iela 1, Rīga, Latvija
kristusdraudze@gmail.com

Mācītājs

Agris Sutra – mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com

Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
mājās 67916407
mob. 26412555
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv