Grēku piedošanā sirdij ir jāpārvar grēka un mūžīgās nāves šausmas, kā Pāvils liecina: “Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (1. Kor. 15:56) Tas ir, grēks izbiedē sirdsapziņu; tas notiek ar bauslības palīdzību, kas rāda Dieva dusmas pret grēku, – taču mēs gūstam uzvaru caur Kristu. Kādā veidā? Ar ticību, kad mēs rodam mierinājumu, uzticēdamies apsolītajai žēlastībai Kristū. (Skat. AP IV (II), 79.)